skip to Main Content
031-31316340-41 petroazarsadaf@gmail.com

تحویل به موقع قطعات

مدیریت کنترل پروژه  این شرکت تمامی زمانهای درخواستی مشتریان را مورد ارزیابی قرار داده و سعی بر آن داشته که ضمن احترام برای مشتریان خود نسبت به تحویل قطعات درخواستی را در زمان مقرر انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top