skip to Main Content
031-31316340-41 petroazarsadaf@gmail.com

احتراما از اینکه در سال 1394 بعنوان همکار خوب و یار با وفا درخصوص ساخت قطعات پالایشگاهی کمک شایان نموده اید تقدیر و تشکر می نماییم.

Back To Top