skip to Main Content
031-31316340-41 petroazarsadaf@gmail.com

احتراما کالا در زمان مقرر و به موقع از سوی شما تامین کننده عزیز تحویل شرکت نفت گردید، لذا میزان توانایی فنی و مالی آن شرکت مورد تایید است.

Back To Top